previous arrow
next arrow
Slider

Szukamy długoterminowych
wartościowych inwestycjiFundusz

Podstawowe informacje

Fundusz jest funduszem niepublicznym

Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów. Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Certyfikaty Inwestycyjne

Certyfikaty Inwestycyjne to emitowane przez Fundusz imienne papiery nieposiadające formy dokumentu, które nie są oferowane w formie oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy.

Wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonywane są kilka razy w roku jednak nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Wyceny Certyfikatów dostępne są dla Uczestników Funduszu po zalogowaniu na stronie lub w siedzibie Towarzystwa zarządzającego Funduszem.

Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywają się na koniec każdego kwartału w każdym roku.

Instytucje współpracujące

Depozytariusz

Bank wybrany przez TFI i zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, spełniający wymogi stawiane przez ustawę o funduszach inwestycyjnych, który podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu. Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktywów funduszu, przechowuje je, kontroluje terminowe rozliczanie transakcji uczestników funduszu. Bank Depozytariusz jest zobowiązany do zapewnienia, aby fundusz wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem oraz statutem.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)

Według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używania oznaczenia “towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub jego skrótu.

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.670.000,- złotych, o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910.

Dokumenty

  • null

    Oświadczenie o statusie Fatca - instytucje

  • null

    Oświadczenie o statusie Fatca - osoby fizyczne

Projekty

Projekty


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/server714075/ftp/mera/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 172