Arrow
Arrow
Slider

Szukamy długoterminowych
wartościowych inwestycji

Fundusz

Polityka Inwestycyjna

Inwestujemy długoterminowo w wartość. Koncentrujemy się na branżach, w których posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz zrozumienie kluczowych czynników biznesowych.

Bezpośrednie inwestycje w zabezpieczone emisje obligacji korporacyjnych spółek z fundamentalnych segmentów gospodarki: produkcja, handel, budownictwo, energetyka.

Finansowanie bezpośrednich inwestycji w ramach spółek kontrolowanych.

Profil Inwestora

Fundusz dla inwestorów ceniących przewidywalność i zabezpieczenia, jednak poszukujących możliwości uzyskania wyższych od lokat bankowych stóp zwrotu akceptując ryzyko kredytowe.

Depozytariusz

Bank wybrany przez TFI i zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, spełniający wymogi stawiane przez ustawę o funduszach inwestycyjnych, który podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu. Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktywów funduszu, przechowuje je, nadzoruje prawidłowe zarządzanie funduszem inwestycyjnym, kontroluje terminowe rozliczanie transakcji uczestników funduszu. Bank Depozytariusz jest zobowiązany do zapewnienia, aby fundusz wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem oraz statutem.

Nazwa Funduszu:MERA FIZ AN
Forma prawna: Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
Zarządzający: SATURN TFI S.A.
TFI: SATURN TFI S.A.
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Horyzont inwestycyjny: powyżej 1 roku
Przewidywany poziom aktywów: 50 000 000 zł
Opłata stała za zarządzanie: 1,75%
Wycena funduszu: miesięczna
Wykup certyfikatów inwestycyjnych: Po roku od emisji co kwartał
Raiffeisen_Bank.svg

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN.

Czas, na jaki Fundusz został utworzony

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.

Podstawa prawna na jakiej Funduszu został utworzony:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, ze zm.).

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie
o wpisie Funduszu do właściwego Rejestru:

Sąd Okręgowy w Warszawie. Postanowienie zostało wydane w dniu 11 marca 2014 r. Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 956.

Bezpieczeństwo inwestycji

Portfel inwestycyjny ulokowany w zabezpieczone emisje obligacji korporacyjnych stabilnej grupy kapitałowej i spółek kontrolowanych.

Dywersyfikacja

Rozproszenie pomiędzy gamą emitentów, kwotą zaangażowania oraz terminem zapadalności.

Elastyczna polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna umożliwiająca elastyczną alokację aktywów, co pozwala korzystać z trendów gospodarczych.

Spokój

Fundusz pozwalający na inwestowanie pośrednie w grupę emisji obligacji korporacyjnych przy zachowaniu wszystkich zalet oraz bezpieczeństwa funduszu inwestycyjnego.

Profesjonalne zarządzanie

Spójna strategia inwestycyjna realizowana przez profesjonalistów z branży. Nadzorowana przez TFI i Depozytariusza.

Dochodowość

Polityka inwestycyjna funduszu pozwala na atrakcyjne i powtarzalne stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku kredytowym.

Dokumenty

 • null

  Karta Funduszu MERA FIZ AN

 • null

  Półroczne sprawozdanie finansowe 2017

 • null

  Sprawozdanie finansowe 2016

 • null

  Oświadczenie o statusie Fatca - instytucje

 • null

  Oświadczenie o statusie Fatca - osoby fizyczne

Projekty

Projekty

Notowania
Stopa zwrotu
Prezentowane wyniki stanowią opracowanie własne SATURN TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tabela prezentuje bieżące oraz historyczne wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a także procentową zmianę wartości certyfikatów inwestycyjnych w okresie od poprzedzającej wyceny.